Green star

Green Star je prvi certifikat za uspešno uvajanje trajnostnih - ESG načel in podnebnega ukrepanja v poslovanje podjetij. Nagrajuje in izpostavlja podjetja, ki pogumno, odločno in konkretno stopajo po poti zelene preobrazbe.
Green Star je strateško orodje, ki za podjetje na enem mestu zbere vse ustrezne podatke za zeleno preobrazbo.
S pridobitvijo certifikata se bo vaše podjetje pridružilo zvezdam zelenega slovenskega gospodarstva, ki stremijo k ambicioznim ciljem trajnostnega poslovanja.
Certifikat prinaša dolgoročne in kratkoročne pozitivne učinke na celotno verigo dodane vrednosti.

Zakaj je Green Star najboljša izbira?

Prvi certifikat za uvajanje ESG načel v poslovanje.

Poda oceno na podlagi ESG kriterijev in podnebnega ukrepanja.

Temelji na mednarodnih okvirih in standardih za trajnostno poročanje.

Spodbuja k podnebnemu ukrepanju in trajnostnemu poslovanju.

Je ključen pri določanju strateških prioritet pri zeleni preobrazbi.

Kako deluje Green Star?

Eden najbolj učinkovitih vprašalnikov na svetu

115 vprašanj

100 minut

Namen vprašalnika je oceniti, kje na poti zelene preobrazbe podjetje je in kako ambiciozno si je zastavilo zeleno rast.

Vprašanja predstavljajo predpripravo za nefinančno poročanje in pripravo trajnostnih strategij podjetja.

V prvem sklopu pregledujemo ESG vidike vašega poslovanja, torej kakšen odnos ima vaše podjetje do trajnostnega upravljanja, kakšen odtis ima vaše poslovanje na okolje, kakšen je družbeni vidik vašega poslovanja.

V drugem sklopu sprašujemo o vaših ciljih trajnosti in podnebnega ukrepanja.

V tretjem sklopu sprašujemo, s kakšnimi ukrepi dosegate zastavljene cilje trajnosti in podnebne nevtralnosti.

Strokovno temelji na razvojnih dokumentih mednarodnih organizacij (Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 Združenih narodov – 17 trajnostnih ciljev, Pariški podnebni sporazum, OECD smernice) , mednarodnih smernicah za trajnostno poslovanje (TFCD, CDP, GRI, Integrated reporting, CDSB, 1.5 Supply chain leaders initiative) in razvojnih ter regulatornih dokumentih Evropske unije ( EU zeleni dogovor, Akcijski načrt za krožno gospodarstvo, Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030, Osnutek Direktive o korporativnem trajnostnem poročanju, EU Taksonomija).

Primeri vprašanj

Najvišja ocena pomeni
največjo odličnost

Zelena zvezda

Zeleni voditelj

Odločni izzivalec

Nadobudni pionir

Pogumni začetnik

Končne ocene so sestavljene iz ocene za skladnost delovanja z ESG standardi in ocene podnebnih aktivnosti. Razvrščene so od ene do pet zvezdice, pri čemer je pet zvezdic najboljša možna ocena.

Zelene zvezde so podjetja, ki so trajnostno poslovanje že vključila v svoje jedro (“core”). Aktivno izboljšujejo svoj podnebni odtis in transparentno komunicirajo svoje prispevke.

Zeleni voditelji so podjetja, ki imajo trajnost močno vpeto v poslovno strategijo, ki žanjejo prve rezultate vpeljave trajnostnih rešitev in ki za doseganje podnebne nevtralnosti sodelujejo z različnimi deležniki.

Odločni izzivalci so podjetja, ki imajo jasno zastavljene prioritete in se želijo zelene transformacije lotiti bolj ambiciozno. Prispevajo k podnebni nevtralnosti in imajo že izkušnje z uvajanjem trajnostnih rešitev. Želijo, da bi trajnost postala del njihove poslovne strategije.

Nadebudni pionirji so podjetja, ki razumejo kako njihovo poslovanje vpliva na okolje. Tem podjetjem je jasna pomembnost razkrivanja ključnih podatkov in se zavedajo, da zelena preobrazba prinaša številne koristi. Prizadevajo se k ocenitvi podnebnih tveganj, ki so pomembna za njihovo poslovanje.

Pogumni začetniki se vedno bolj zavedajo tveganj povezanih s podnebnimi spremembami. Razumejo, da morajo začeti ukrepati takoj. Želijo se zavezati k bolj konkretnim prispevkom k podnebni nevtralnosti in hkrati bolje razumeti kako je to mogoče.

Za dobro oceno je bistveno, da so odgovori čim bolj popolni. Vprašanja brez odgovora bodo ocenjena z ničlo, zato je pomembo da se odgovori na vsa vprašanja in tako poteguje za najvišjo možno oceno.

Ocenjevanje in validacija

45 - 90 min

1:1 s strokovnajkom

Ocenjevanje in validacija sta razdeljena v tri sklope:

Prvi sklop je namenjen pridobitvi ocene za skladnost delovanja podjetja z ESG kriteriji in oceni podnebnih aktivnosti, ki bodo še bolj prispevale k podnebni nevtralnosti. Ocenjevanje je avtomatizirano in poteka s pomočjo pametnih algoritmov.

V drugem sklopu strokovnjaki skupaj s podjetjem preverijo rezultate in vstopne podatke ter jih validirajo. Preverjanje poteka v obliki intervjuja. Izvaja se na daljavo, preko video konference ali z obiskom na sedežu podjetja.

V tretjem sklopu strokovnjaki pripravijo končno oceno, na osnovi katere se lahko podeli priznanje. Oceno obrazložijo in podajo predloge za ukrepanje.

Končna cena je sestavljena iz:
- ocene skladnosti delovanja z ESG kriteriji,
- ocene razumevanja in obladovanja tveganj podnebnih srememb,
- ocene merjenja in sledenja okoljskih podatkov,
- ocene ambicioznosti zastavljenih ciljev,
- ocene skladnosti ukrepov z zastavljenimi cilji.

Rezultati in poročilo

3 ESG grafične nadzorne plošče

3 grafične nadzorne plošče za podnebno ukrepanje

Poročilo jasno pokaže, kje na poti zelene preobrazbe podjetje je in kako si prizadeva izboljšati svoj odtis ter nadgraditi svoje delovanje v bolj trajnostno, bolj zeleno.

Poročilo je sestavljeno iz:
- povzetek za vodstvo, grafičen prikaz rezultatov
- poglobljene analize rezultatov
- primerjave s panogo (cilji razogličenja)
- preverbe skladnosti ukrepov z zastavljenimi cilji
- priporočil za izobljšave, strateške smernice

Poročilo omogoča helikopterski pregled nad obvladanjem zelene transformacije. Preglednost rezultatov in najboljšo uporabniško izkušnjo omogočajo grafične nadzorne plošče (“dashboards”).

Spremljanje prispevka
v času

Spremljanje napredka 1x letno

Ključ zelene preobrazbe je, da vsak zase in vsi skupaj dosežemo podnebno nevtralno gospodarstvo in družbo. Začnimo danes, z rednim vmesnim merjenjem napredka, do "net-zero" leta 2050 ali prej.

Po tem, ko se soočimo s tveganji, konkretno izmerimo svoj odtis, zastavimo strategije in izvedemo ukrepe moramo izračunati kako velika je še vrzel za doseganje zastavljenih ciljev.

Meritve odtisa podnebnih aktivnosti se zato izvajajo vsako leto, da je jasno viden napredek in dodaten prispevek k podnebno nevtralni družbi.

Hkrati je to tudi priložnost, da na osnovi podatkov prilagodimo svoje poslovne strategije in se ozremo za novimi priložnostmi, ki jih zelena preobrazba prinaša.

Priznanje Green Star se zaradi zgoraj navedenih razlogov, obnavlja letno.

Poslanstvo

Spodbujati razumevanje pomena zelene preobrazbe in dvigovati ambicioznost podjetij in organizacij, da bi se jasno zavezali k doseganju podnebne nevtralnosti in transparentno komunicirali svoje uspehe in prispevke.

Vizija

Slovenija bo dosegla podnebno nevtralno gospodarstvo pred zastavljenim ciljem Zelenega dogovora do leta 2050.

Cilji

Vključiti veliko število podjetij. Omogočiti podjetjem primerjavo z najboljšimi praksami. Vzpostaviti centralni helikopterski pregled nad zeleno preobrazbo, ki temelji na podatkih.

Zelena preobrazba je pot, ne destinacija. Vsako podjetje ima svoje izzive in se posledično nahaja na drugem delu te poti. Izzivi in pritiski, ki so pred nami ponujajo nove poslovne priložnosti ter oblikovanje nove dodane vrednosti. Na tej poti nam ne bo lahko.  Green Star smo razvili, ker želimo podjetja opolnomočiti in spodbuditi k ustvarjanju višje dodane vrednosti z manjšim vplivom na podnebje in okolje.

Green Star je razvila ekipa strokovnjakov  trajnostnega managementa in podnebnega ukrepanja z mednarodnimi certifikati, z večletnimi izkušnjami  iz Slovenije in tujine.